Soyuz docking

Agapov Vladimir (avm@kiam1.rssi.ru)
Wed, 12 Feb 1997 20:05:01 +0300

Hello,

Soyuz successfully docked to the station at 15:51:13 UTC on Feb 12.

Best regards,
   Vladimir Agapov.